ARTYSTYCZNE NASTĘPSTWO

Następstwo artystyczne natomiast tworzy się inaczej. Mocne nasycenie informacyjne tekstu artystycznego osiąga się przez to, że dzięki zło­żonym i niezupełnie zrozumiałym jego mecha­nizmom wewnętrznym prawidłowość struktu­ralna nie obniża jego informacyjności. Struk­tura artystyczna neutralizuje redundancję.Ponadto uczestnik aktu komunikacji artystycz­nej otrzymuje informacje nie tylko z komuni­katu, ale również z języka, jakim przemawia do niego sztuka. Jest więc podobny do człowie­ka, który jednocześnie uczy się języka książki oraz jej treści. Dlatego w akcie komunikacji artystycznej język nigdy nie bywa systemem niedostrzegalnym, zautomatyzowanym i z góry przewidywalnym. Znaczy to, że w trakcie komunikacji artysty­cznej zarówno język kontaktu estetycznego, jak tekst oparty na tym języku powinny przez cały czas zachowywać aspekt niespodzianki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *