BODŹCE MATERIALNE I DUCHOWE

Kategoria pierwsza obejmuje wszelkie bodźce materialne i duchowe, a więc warunki ma­terialne życia i pracy, bodźce kulturowe, wypoczynek i roz- ; rywkę, itp. Do kategorii drugiej należą wszelkie działania ma- j jące na celu doskonalenie percepcji wartości: odpowiednie za­jęcia w szkołach wszelkiego typu, klubach, stowarzyszeniach; ! dostarczane przez środki masowego przekazu bodźce, kształ- ; cące zdolność rozumienia i oceny sztuki, walorów estetycznych natury i otoczenia wytworzonego przez cywilizację;’specjalne i imprezy artystyczne, jak np. koncerty umuzykalniające, wizy- ; ty w muzeach sztuki, połączone z dyskusjami analizującymi ; formalne, semantyczne i estetyczne aspekty eksponowanych dzieł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *