BOGACTWO I RÓŻNORODNOŚĆ

Bogactwo i różnorodność tych kontaktów pobudza i kształtuje wrodzone zdolności reagowania, chociaż dokonuje się to . na ogół mimochodem, przy okazji spraw o praktycznym znacze­niu. Najważniejsza funkcja przypada jednak sztuce; jednym z’ celów jej działania, nie zawsze uświadomionym i z jedna­kową siłą realizowanym, jest wzmacnianie i rozszerzanie na­szej wrażliwości poznawczo-emocjonalnej. Osiąga to przez wy­twarzanie mnogości bogato zróżnicowanych bodźców, wypo­sażonych w szczególnie wysoki stopień wartości estetycznych. Zmienia i rozszerza zasób środków, materiałów i jakości, któ­rymi operuje, stwarzając często rzeczy całkowicie odmienne od tego, co spotykamy w życiu lub w przyrodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *