DWOISTOŚĆ STOSUNKU

Dwoistość w stosunku kultury i jednostki ludzkiej (kultura jako dopełnienie intelektual­nej struktury konkretnej jednostki — kultura jako organizacja izomorficzna w stosunku do jednostki, ale usytuowana na innym poziomie strukturalnym) wyznacza dwie podstawowe dy­namiczne tendencje w mechanizmie kultury.Jedną z podstawowych swoistości istnienia kultury stanowi to, że związki wewnętrzne gwarantujące jej jedność są realizowane za po­mocą^ semiotycznych systemów komunikowa­nia. W tym sensie kultura jest mechanizmem poliglotycznym. Różni to kulturę jako swoista indywidualność ponadbiologiczną od wszelkich indywiduów biologicznych, których związki wewnętrzne realizują się za pomocą komuni­kowania biologicznego, a nie semiotycznego. liomurukacja semiotyczna (znakowa) jest jed­nakże związkiem między dwiema (lub kilkoma) jednostkami autonomicznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *