ELEMENTY SYSTEMU

Różnorodność zaś związana jest z tym, że elementy systemu równocześnie i specjalizu­ją się jako jego części, i uzyskują wzrastającą autonomię jako samodzielne twory struktural­ne. Ale na tym sprawa się nie kończy. Z punk­tu widzenia całości owe autonomiczne „dla sie­bie” elementy systemu występują jako jedna­kowe i całkowicie wzajemnie zamienialne. Tu­taj jedr.ak zaczyna działać nowy mechanizm: naturalny „rozrzut” wariantów w przyrodzie sprawia, że elementy, pod względem struktu­ralnym jednakowe, realizują się w postaci wa­riantów. Jednakże do określonego momentu wariacyjność ta nie staje się faktem struktu­ralnym i z punktu widzenia struktury jako ta­kiej nie istnieje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *