GRANICA ŚWIATÓW

Z drugiej zaś granica między światem zorganizowanym kulturowo (strukturalnie) a chaotyczną entropią — ów jeden z podstawo­wych wykładników wszelkiej kultury — dzieli teraz nie tylko universum danej kultury, lecz także psychologię poszczególnej jednostki ludz­kiej.Wszystko to prowadzi do silnego akcentowa­nia sytuacji czysto semiotycznych, do obnaża­nia problemów języka, przekładu, trudności w rozumieniu cudzych przekazów jako podsta­wowych zagadnień kultury. Druga połowa wie­ku XX staje się — w świetle interesujących nas aspektów — epoką problematyki metakulturowej.Rozwój warstwy metakulturowej w kulturze drugiej połowy XX wieku aktualizuje wszy­stkie wymienione wyżej aspekty tego mecha­nizmu. Następuje, o czym pisano już dość du­żo, nawrót do myślenia mitologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *