JĘZYK FILMU

Kiedy w charakterze predykatu rzeczy występuje rzecz, powstają bardzo sugestywne obrazy izomorfizmu, podo­bieństwa, tożsamości tego, co różne; obrazy, które mogą inspirować zarówno konstrukcje naukowe, jak i konstrukcje artystyczne.Język filmu zawiera w sobie także struktu­ralne możliwości metajęzyka naukowego lub języka sztuki w późniejszym, postmitologicznym znaczeniu.Znaczenie języka filmowego jako swoistego wzorca dla metajęzykowych mechanizmów kul­tury współczesnej polega na tym, że wytwa­rzany przezeń „kod ogólny” opiera się nie na zasadzie- usuwania i neutralizowania antyte- tycznych konkretnych przekazów lub systemów szczegółowych, lecz na zasadzie włączania ich do ogólnego mechanizmu z całkowitym zacho­waniem ich różnorodności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *