KAŻDE UDOSKONALENIE

Należało je więc uwolnić od tej zależności i podporząd­kować prawom twórczości. Nieprzypadkowo każde nowe udoskonalenie techniczne, zanim stanie się faktem sztuki, musi zostać uwolnio­ne od technicznego automatyzmu. Dopóki ko­lor był ograniczony możliwościami techniczny- mi taśmy filmowej i znajdował się poza zasięgiem artystycznego wyboru — nie był fak­tem artystycznym. Początkowo kolor zawężał, a nie poszerzał zakres możliwości, spośród któ­rych reżyser wybierał rozwiązania. Dopiero gdy zyskał autonomiczność (np. literacki obraz „czarnego słońca”), każdorazowo podlegając wyborowi i koncepcji reżysera, został wprowa­dzony do sfery sztuki. Wytłumaczmy to na przykładzie literackim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *