KAŻDY POZIOM

Ponadto każdy poziom niższy będzie występował jako formal­ny w odniesieniu do następującego po nim poziomu wyższego, a ten ostatni będzie z kolei odgrywał rolę treści poziomu poprzedzającego. Tak na przykład rozpatrując następstwo mor- femów w jakimś tekście, strukturę fonemiczną tego tekstu traktować będziemy jako kon­strukcję formalną, której treścią okaże się roz­wijanie elementów znaczących gramatycznie. Dla nieartystycznej konstrukcji fabularnej cała suma porządków fonologicznych, gramatycz­nych, leksykalnych i składniowych (w ramach zdania) okaże się formalna. Znaczące, mające treść będzie tu dopiero następstwo komunika­tów na poziomie zdaniowym i ponadzdanio- wym. Z chwilą gdy przechodzimy do opowiada­nia artystycznego, wszystkie te prawidłowości ulegają przekształceniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *