KINEMATOGRAF

Kinematograf jako wynalazek techniczny nie był wtedy jeszcze sztuką — przede wszyst­kim był ruchomą fotografią. Możliwość utrwa­lania ruchu jeszcze bardziej wzmogła zaufanie do dokumentalnej wiarygodności filmów. Jak wykazują badania psychologiczne, przejście od nieruchomej fotografii do ruchomego fiimu od­biera się jako wzbogacenie przedstawianego ob­razu o trzeci wymiar. Precyzja w odtwarzaniu życia — jak się podówczas wydawało — osiąg­nęła szczyt.Należy jednak podkreślić, że mówimy tuta j nie tyle o absolutnej wierności w odzwiercied­laniu obiektu, ile o emocjonalnym zaufaniu wi­dza, o jego przekonaniu, że to co ogląda włas­nymi oczami, jest autentyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *