KODOWANIE KOMUNIKATU

Nadawca koduje komunikat za pomocą pewnego systemu kodów, z których zaledwie część występuje w dekodującej świadomości adresata. Dlatego wszelkie rozumienie w warunkach względnie rozbudowanego systemu semiotycznego ma cha­rakter częściowy i przybliżony. Podkreślmy jednak, że pewien stopień niierozumienia nie może być zinterpretowany jedynie jako „szum” jako nieprzewidziany w schemacie ideal­nym szkodliwy skutek konstrukcyjnej niedo­skonałości systemu. Wzrost nierozumienda lub wzrost nieadekwatności rozumienia może świadczyć o zakłóceniach technicznych w sy­stemie komunikacyjnym, ale może też być wskaźnikiem większej złożoności tego systemu, jego zdolności do pełnienia bardziej skompli­kowanych funkcji kulturowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *