KOMUNIKACJA NIEARTYSTYCZNA

Ale jeżeli w komunikacji nieartystycznej przekazy dyskretne i niedyskretne przeciwsta­wia się sobie jako dwa krańcowo różne sposo­by przekazywania informacji, to na terenie sztuki obserwujemy ich złożone współoddziały­wanie strukturalne. Tak na przykład tekst słowny, zbudowany z poszczególnych słów-zna- ków, zachowuje się w poezji jako niepodzielny ikonie zny znak-tekst, a tekst sztuki przedsta­wiającej zdradza z kolei tendencję do obcego mu opowiadania. Szczególnie wyraźnie tenden­cja ta manifestuje się w przekazach filmowych.Poprzednie określenie istoty kina jako opo­wiadania za pomocą obrazów musimy obecnie uściślić: istotą kina jest synteza dwóch ten- dencj;. narracyjnych — przedstawiającej („ru­chome malarstwo”) i werbalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *