LICZBA POWTÓRZEŃ

Wprost przeciwnie, liczba powtó­rzeń posiada pewne optimum, różne dla utworów rozmaitego rodzaju, po którego przekroczeniu następuje przesyt i zmniej­sza się zadowolenie estetyczne. Badania wykazały, potwierdzając tu zresztą odczucia potoczne, że krzywe zmiany zado­wolenia estetycznego są bardziej strome dla utworów muzyki rozrywkowej i w ogóle muzyki, którą można., łatwo percepo- wać, zaś bardziej spłaszczone w przypadku utworów trudniej­szych. Oznacza to, że utwory pierwszego rodzaju wymagają mniejszej liczby powtórzeń dla osiągnięcia pełni przeżycia es­tetycznego i szybciej też wywołują przesyt;. procesy te prze­biegają natomiast wolniej w przypadku utworów drugiego rodzaju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *