MECHANIZM ROZRÓŻNIEŃ

Mechanizm rozróżnień i upodobnień warun­kuje strukturę języka kina. Każde przedsta­wienie na ekranie staje się znakiem, czyli ma znaczenie, niesie informację. Jednakże znaczenie to może mieć dwojaki charakter. Z jednej strony, obrazy na ekranie odtwarzają jakieś przedmioty ze świata rzeczywistego. Mię­dzy tymi przedmiotami a obrazami na ekranie wywiązuje się stosunek semantyczny. Przed­mioty stają się znaczeniami wyświetlanych na ekranie obrazów. Z drugiej strony, obrazy na ekranie mogą być obciążone pewnymi dodat­kowymi, czasami zupełnie nieoczekiwanymi znaczeniami. Oświetlenie, montaż, operowanie planami, zmiana szybkości itd. — wszj’stko to może nadawać przedmiotom reprodukowanym na ekranie dodatkowe znaczenia: symboliczne metaforyczne, metonimiczne i inne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *