MIEJSCE SZTUKI FILMOWEJ I W MECHANIZMIE KULTURY

Kultura jest zjawiskiem wieloaspektowym i przez to jej definicja w poważnym stopniu należy od pozycji badacza. semiotycznego punktu widzenia kultura jawi się jako urzą­dzanie znakowe o skomplikowanej organizacji, które zapewnia istnienie jakiejś grupy ludzi jako osobowości zbiorowej charakteryzującej sit pewnym ogólnym, ponadjednostkowym in­telektem, wspólną pamięcią, jednością zacho­wań, jednością modelowania otaczającego świa­ta oraz jednością stosunku do tego świa^aj Ze względu na powyższe cechy kultura jest izomorficzna do intelektualnego świata poje­dynczej osobowości i jak gdyby powtarza ją na innym poziomie organizacji strukturalnej. Jednocześnie stanowi ona antytezę świadomo­ści indywidualnej, jest urządzeniem, które po­winno usuwać intelektualne sprzeczności poje­dynczej osobowości ludzkiej. Ale nie oznacza to bynajmniej, że w określonych sytuacjach historycznych mechanizm kultury nie może na­warstwiać własnych trudności na sprzecznoś­ciach indywidualnego intelektu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *