NA POZIOMIE OPOWIADANIA

Na poziomie opowiadania przejawia się to w taki sposób, że o ile syntagmatyka tekstu nie­artystycznego jest następstwem elementów je­dnorodnych, to syntagmatyka tekstu artystycz­nego jest następstwem elementów różnorod­nych. Kompozycja tekstu artystycznego konsty­tuuje się jako następstwo elementów funkcjo­nalnie różnorodnych, jako następstwo dominant strukturalnych różnych poziomów. Załóżmy, że rozpatrując jakąś taśmę firnową możemy sporządzić na przykład opis struktu­ralny wielkości planów i pokazać kompozycyj­ną organizację dch zmian. Operację tę możemy powtórzyć również w stosunku do punktów widzenia, przyspieszeń i zwolnień, do struktu­ry postaci, systemu dźwiękowego itd. Jednakże w warunkach naturalnych ujęcia w planie wielkim będą zastępowane przez przeciwstaw­ne, ale i przez takie, w których podstawowym nośnikiem znaczenia będzie punkt widzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *