OGRANICZONA SPRZECZNOŚĆ

Tę organiczną sprzeczność tekst artystyczny przezwycięża na dwa sposoby. Pierwszy związa­ny jest z faktem, że jeden i ten sam tekst ko­reluje z dwiema odmianami norm struktural­nych. To co w tekście jest przypadkowe z pun­ktu widzenia jednych norm, okazuje się pra­widłowością z punktu widzenia innych. Prze­ciwstawnie ukierunkowana redundancja norm dwu różnych systemów wzajemnie się na siebie nakłada i anuluje, tekst zaś zachowuje przez to informacyjność na całym swoim obszarze. Aby uzmysłowić sobie to zjawisko, tekst taki móżna przyrównać do pewnego komunikatu, który daje się dekodować w kilku językach. Na przykład na początku jednego z rozdzia­łów  Eugeniusza Oniegina Aleksander Pusz­kin umieścił motto z Horacego „O rus! (co znaczy „O, wsi!”), zakładając również odczyta­nie kalamburowe „O Ruś!”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *