OKREŚLENIE KADRU

Montaż pełni jednak w języku kina rolę tak doniosłą, że wy­maga specjalnego omówienia, tak, na osi czasu kadr oddzielony .jest od następnego i poprzedniego, a ich styk stwarza szczególny, właściwy kinu efekt montażowy. Ale kadr nie jest pojęciem statycznym, nie jest też nieruchomym obrazem, który byłby zmon­towany z następnym obrazem, również nieru­chomym. Dlatego kadru nie wolno utożsamiać z oddzielną fotografią, z klatką na taśmie fil­mowej. Kadr jest zjawiskiem dynamicznym, które dopuszcza w swoich granicach ruch, cza­sem bardzo znaczny.Kadr można określać rozmaicie, jako: „mi­nimalną jednostkę montażową”, „podstawową jednostkę kompozycyjną narracji filmowej”, „jedność elementów wewnątrzkadrowych” lub „jednostkę znaczenia filmowego”. Można wy­kazać, że aby kadr nie przechodził w inny, no­wy kadr, dynamika jego elementów wewnętrz­nych nie powinna przekraczać określonego pu­łapu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *