OSIĄGNIĘCIE PRZEZ KULTURĘ DOJRZAŁOŚCI

Przy osiągnięciu przez daną kulturę określo­nej dojrzałości strukturalnej, co zbiegt; się z momentem, kiedy autonomia poszczególnych jednostkowych mechanizmów kultury osiąga pewien punkt krytyczny, powstaje potrzeba samoopisu, stworzenia przez daną kulturę jej własnego modelu.Samoopis wymaga metajęzyka. Na nim za­sadza się matapoziom, na którym kultura bu­duje swój własny idealny autoportret. Auto­portret kultury stanowi konieczny etap jej rozwoju, którego sens polega m.in. na tym, że sam fakt opisu deformuje przedmiot opisu w kierunku pełniejszej jego organizacji. Uzy­skując gramatykę język wznosi się na wyższy szczebel organizacji strukturalnej w stosunku do stadium przedgramatycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *