POJĘCIE INSPIRACJI

W pojęciu inspiracji nie kry­je się neopozytywistyczna jednoznaczność (jak ma to miejsce w przypadku „funkcji”), nie ma ono też posmaku determi- nizmu ani hipostatyczności (często „funkcja sztuki” trakto­wana bywa na zasadzie niemal orawa fizycznego). Jeśli przy inspiracji pozostaje sugestia, że „sztuka oddziaływuje”, to jed­nak owo oddziaływanie traktowane jest bardzo szeroko, jako możliwość. Gdybyśmy powrócili jednak do dawnego określe­nia i mówili o „inspirującej funkcji sztuki”,uznać by ją trze­ba było za jedyną funkcję, a nadto należy pamiętać o wza­jemnej inspiracji (co już w kategoriach funkcji nie mieści się).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *