POTRZEBA NOWOŚCI

Punkt trzeci obejmuje wszelkie zorganizowane działa- j riia, rozbudzające społeczną potrzebę samodzielnego poszuki- j wania bodźców estetycznie wartościowych, szczególnie wartości estetycznych dotąd nieznanych. Między , wyróżnionymi i kategoriami zachodzą wzajemne powiązania: zastosowanie ,lub ; brak działań w jednej z nich wpływa na przebieg i natężenie | działań w pozostałych. Tak np. podejmowanie działań doskonalących percepcję i ocenę wartości (kategoria 2) wpływa na ; zjawiska w obu pozostałych kategoriach: podwyższa poziom J oczekiwań wobec jakości‘.dostarczanych, bodźców (1) oraz wzmaga potrzebę nowości .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *