POZIOM KULTURY

Jest rzeczą jasną, że metapoziom kultury również może się stać przedmiotem samoopisu przez pewne upraszczające uporządkowanie może kanonizować któryś z tych aspektów, tworząc metamodele kultury. Tak na przy­kład w okresie romantyzmu wyróżniano samo pojęcie „romantyzmu”, które w określony spo­sób organizowało rzeczywiste przekazy i cały system odbioru świata. Niebywale wzrosła wte­dy modelująca rola poezji jako sztuki sztuk. Nie tylko inne sfery praktyki artystycznej, ale i modele nieartystyczne (naukowe) znalazły się pod wpływem poezji. Powstała w taki spo­sób mełastruktura uległa następnie nowemu uporządkowaniu — została przełożona na me­tajęzyk filozofii, która odgrywa pierwszoplano­wą rolę w metasystemie kultury europejskiej w drugim ćwierćwieczu XIX stulecia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *