PRZENIESIENIE W INNY ŚWIAT

Tak więc kino przenosi nas w świat, w którym wszystkie osoby — i przyja­ciele, i wrogowie — pozostają z widzem w re­lacji’intymności, zażyłości obejmującej nie tyl­ko znajomość cech charakteru, ale i szczegółów wyglądu, aż po sieć żyłek czy zmarszczek na twarzy, drugie, w kinie w znacznie większe] mie­rze niż w teatrze odbiorca widzi nie tylko rolę, lecz także aktora. Na ekranie obserwuje on za­równo postać z właśnie wyświetlanego filmu, jak i obraz aktora znany mu z innych filmów i występujących tam zbliżeń. W nowej cha­rakteryzacji i w nowej roli rozpoznaje on zna­jomą powierzchowność, a to co w teatrze prze­szkadza, w kinie odwrotnie — stanowi istotę odbioru. Poczucie zwykłości, znajomości z tą konkretną osobą przenosi nas w świat, w którym wszystkie stosunki są zasadniczo intymne — w świat mitu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *