PRZYTOCZONE PRZYKŁADY

Przytoczne przykłady, zaczerpnięte ze sztuki komicznej i tragicznej, umownej i rodzajowej, pozwalają — jak się zdaje — wysunąć kon­kluzję, że ustanawianie norm i niepodporządkowanie się im, automatyzacja i dezautomatyzacja stanowią jedną z najgłębszych prawidło­wości w przekazie artystycznym, Ze szczególną siłą przejawia się to w kinie.Współodniesienie różnorodnych elementów jest szeroko stosowanym środkiem artystycz­nym. Montaż — jeden z jego rodzajów — moż­na określić jako współodniesienie różnorodnych -elementów języka filmu. Niektóre style artys­tyczne zorientowane są na ostry konflikt zde­rzanych ze sobą elementów (tak powstają style metaforyczne w narracji prozatorskiej lub jas­krawa przeciwstawność bohaterów utworu na poziomie fabularnym.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *