ROZWINIĘTE PRZEŻYCIE ESTETYCZNE

W pełni rozwinięte przeżycie estetyczne wymaga pewnego wysiłku intelektualnego, dzięki któremu dostrzeżone zostają i powiązane w całość elementy i walory składowe dzieła. Wysiłek taki jednakże, jeśli jest zbyt wielki, zabija doznanie emo­cjonalne, będące tak istotnym składnikiem przeżycia estetycz­nego. Uprzedni trening w postaci wielokrotnego obcowania z dziełem sztuki, umożliwia dostrzeżenie wszystkich jego ele­mentów bez nadmiernego wysiłku, a tym samym wyzwala peł­nię przeżycia estetycznego. Nie zachodzi jednak zależność, zgod­nie z którą pełnia przeżycia estetycznego i satysfakcja, jaką przynosi percepcja jakiegoś dzieła, wzrastają w miarę zwięk­szania liczby przesłuchań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *