RZECZYWISTOŚĆ INSPIRUJE

Jak dzieje się, iż rzeczywistość inspiruje sztukę? Nie trak­tujemy tej tezy absolutyzująco; rzeczywistość nie jest jedy­nym czynnikiem inspirującym — podobnie inspirują ją idee ogólne, dzieła sztuki mogą zainspirować powstanie innych dziel sztuki. Wspomnieliśmy już o tym, że idzie tu m. in. o od­działywanie rzeczywistości, życia, na wyobraźnię artysty — zjawisko to było wielokrotnie omawiane w psychologii twór­czości a nadto mówią o nim liczne wypowiedzi samych ar­tystów. Z kolei powstałe pod wpływem kontaktów wyobraże­nie artystyczne kształtuje założenie artystyczne tkwiące w dziele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *