SŁOWO GRAFICZNE

Słowo graficzne nie zanika z chwilą odkry­cia dźwięku: zachowało się ono na taśmie dźwiękowej choćby w postaci tytułu i listy wy­konawców. Obecnie obserwuje się nawet pew­ną ekwiwalencję między napisem (słowem graficznym) a wypowiedzią spikera, wypowie­dzią pozaekranową lub dnymi odmianami wy­powiedzi nie związanych z mówieniem bohate­rów (między innymi mowa wewnętrzna). Tak na przykład motta lub wprowadzające teksty odautorskie, które również w filmach dźwięko­wych podawane były w postaci napisów, od pewnego czasu przybierają postać pozaekrano­wej wypowiedzi spikera. Jednocześnie można wskazać i takie wypadki, kiedy to monolog we­wnętrzny przekazują napisy umieszczane bez­pośrednio na ekranie — na wzór napisów do filmów obcojęzycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *