SWOBODA SŁOWA

Kadr uzyskuje swobodę właściwą słowu: moż­na go wydzielić; połączyć z innymi kadrami — nie na zasadzie naturalnej, lecz znaczeniowej przyległości i łączliwości; użyć w sensie prze­nośnym — metaforycznym lub metonimicznym.Kadr jako jednostka dyskretna ma dwojaki sens: wprowadza nieciągłość, rozczłonkowanie wymierność zarówno do przestrzeni filmowej, jak i do czasu filmowego. Przy tym, ponieważ obie te kategorie mierzy się w filmie za pomo­cą tej samej jednostki, czyli kadru, stają się one wymienialne. Dowolny obraz, mający w rzeczywistości rozciągłość przestrzenną — jeżeli rozbije się go na kadry i ułoży w pewnej ko­lejności — można skonstruować w kinie w po­staci szeregu temporalnego. Tylko kino jedyne spośród sztuk operujących obrazami wizualny­mi może zbudować podobiznę człowieka w po­staci frazy rozmieszczonej w czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *