TENDENCJA ZMIAN

Właśnie ta druga tendencja zdaniem Andre Bazina przeważała w kinie dźwiękowym i w drugiej połowie XX wieku wyznacza kierunki rozwoju tej sztuki.Rozważmy więc najpierw samo pojęcie mon­tażu. Zjawisko montażu w znaczeniu, które na­dano temu terminowi w radzieckiej literaturze teoretycznej (oprócz wymienionych wyżej prac nie od rzeczy będzie wspomnieć tutaj o arty­kułach: Borysa Eichenbauma Problemy stylis­tyki filmowej oraz Jurija Tynianowa Prawa kina, zawartych w zbiorze Poetika kino z 1927 roku), stanowi jedynie szczegółowy przypa­dek jednej z najbardziej uniwersalnych prawi­dłowości tworzenia znaczeń artystycznych — współodniesienia (przeciwstawienia i integra­cji) różnorodnych elementów. Szereg artystycz­ny — czyli następstwo elementów struktur- ralnych w sztuce — konstruuje się inaczej niż nieartystyczne szeregi strukturalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *