U PODSTAW JĘZYKA FILMOWEGO

Jednakże, by nawiązać owe stosun­ki pozatekstowe i spełniać funkcję społeczną, film winien stanowić zjawisko sztuki filmowej,tzn. musi przemawiać do widowni językiem filmowym i przekazywać jej informację środ­kami filmowymi.U podstawy języka filmowego tkwi nasza wzrokowa percepcja świata.  Jednakże w sa­mym naszym widzeniu — a raczej w tym znakowo-kulturowym przyswajaniu świata, które opiera się na wzroku — istnieje różnica mię­dzy modelowaniem świata za pomocą środków statycznych sztuk przedstawiających a modelo­waniem za pomocą środków filmowych. Pod­czas przekształcania rzeczy w obraz wizualny, który dzięki utrwaleniu środkami właściwymi dla jakiegoś materiału (materiału malarstwa, grafiki, filmu) staje się znakiem, nasza dalsza percepcja tego znaku zakłada: Zestawienie wizualnego obrazu — iconu z odpowiednim rzeczywistym zjawiskiem lub przedmiotem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *