UCHYLENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA

Ponieważ w kon­kretnym akcie przekładu określona część ko­munikatu zawsze pozostanie odcięta, a „ja” w trakcie przekładu na język „ty” ulegnie trans­formacji, to zatraci się właśnie swoistość na­dawcy, czy to co z punktu widzenia całości etanowi największą wartość przekazu.Uchyleniu tego niebezpieczeństwa służą obecne w kulturze odpowiednie mechanizmy zapobiegawcze. Już sam system więzi komunikacyjnych mię­dzy strukturalnymi węzłami kultury :t stała potrzeba wzajemnego przekładu tworzą pod­stawę organizacji innego typu: jednej zespolo­nej struktury, która „łagodzi” różnorodność części w imię uporządkowania całości. Najpeł­niejszą realizację tendencja ta znajduje jednak w rozgałęzionym systemie tworów metajęzy­kowych i metatekstowych, bez których nie­możliwe byłoby istnienie żadnej kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *