WSPÓŁCZYNNIK KALOTROPIJNY

Ów „zwrot” ma charakter naturalnego przymusu i pełni określone funk­cje życiowe (poszukiwanie światła, określonych substancji che­micznych, ziemi, wody itd.). Dla nas ważne jest w tym okre­śleniu sięgającym do analogii przyrodniczych, iż zjawisko ka- lotropizmu (podążanie, zwrot ku pięknu) ma charakter na­turalny, że nie chodzi tu o reakcję wyuczoną oraz to, że me­chanizm ten pełni określoną funkcję życiową. Zatem kalotropizm można określić jako naturalne, nie wy­uczone podążanie człowieka ku bodźcom zawierającym w so­bie jakości estetycznie wartościowe — ku temu, co piękne, co podoba się, co daje satysfakcję estetyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *