WYDŁUŻANIE TEKSTU

Ponieważ w miarę wydłużania się tekstu narastają też nakładane nań ograniczenia struk­turalne, dlatego liczba możliwości wyboru ele­mentu następnego będzie stale malała. Zatem w każdym prawidłowo skonstruowanym tekś­cie ładunek informacyjny od początku do końca będzie się zmniejszał, a redundancja (możli­wość przewidzenia prawdopodobieństwa poja­wienia się elementu następnego w linearnym szeregu tekstowym) — będzie wzrastała. Nale­ży jeszcze podkreślić coś innego. Komunikacja nieartystyczna zakłada, że słuchacz otrzymuje nowy komunikat, ale kod, wspólny z nadawcą, dany mu jest wcześniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *