Z PIERWOTNYCH ZACHOWAŃ

I tu nawet potoczne ob­serwacje mogą dostarczyć wiedzy o kalotropizmie: dziecko we wczesnym okresie dziecińsitwa reaguje żywo na kolory, kształty, melodie, rytmy; przejawia przy tym znaczące pre­ferencje (np. dzieci wybierają najczęściej kolor czerwony-ciep- ły, a więc cynober). I tak z owych pierwotnych zachowań kalotropijnych zo­staje wykształcona wrażliwość estetyczna (sensoryczna, na struktury artystyczne oraz na wartości estetyczne), a także skłonność do twórczości artystycznej. Przy tym nie chodzi tu wyłącznie o wyspecjalizowane zachowania, preferencje, po­trzeby — kalotropizm przejawia się bardzo często jako ogól­ne upodobanie w tym, co piękne, w skłonności do bezintere­sownego obcowania z tym, co ma walory artystyczne czy este­tyczne (np. upodobanie do pięknych kwiatów, krajobrazów, barwnej obrzędowości).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *