ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Zestawienie elementów może być dwojakiego rodzaju:Obydwa zestawiane elementy utożsamiają się na poziomie semantycznym lub logicznym, można o nich powiedzieć: to jedno i to samo. Jednakże reprezentując jeden i ten sam denotat (obiekt, zjawisko, rzecz z realnego świata pozatekstowego), ukazują go w różnych modu­sach;Dwa zestawiane elementy reprezentują różne denotaty w jednakowych modusach.W odniesieniu do faktów językowych klasy­fikacji tej odpowiadać będą: powtórzenia jed­nego i tego samego leksemu (słowa) w różnych kategoriach gramatycznych, oraz powtórzenia jednej i tej samej kategorii gramatycznej w różnych słowach. Jeżeli dużymi literami ozna­czymy semantyczne znaczenie znaku (jego sto­sunek do obiektu), a małymi — jego znaczenie gramatyczne (jego stosunek do innych znaków)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *