ZESTAWIENIE WIZUALNEGO OBRAZU

Bez tej operacji niemożliwa jest praktyczna orientacja wzrokowa.Zestawienie wizualnego obrazu — iconu z jakimkolwiek innym tego typu obrazem. Na tej operacji bazują wszystkie statyczne sztuki przedstawiające. Z chwilą wykonania rysunku (wykresu, fotografii itp.) dokonaliśmy zestawie­nia obiektu i pewnego układu linii, kresek, barwnych plam lub nieruchomych objętości. Jakiś inny obiekt rówłeż jest przedstawiony za pomocą linii, kresek itp., ale w odmiennym’ układzie. Zatem coś co w życiu jawi się spoj­rzeniu jako po prostu inny przedmiot, jako od­rębny byt, to coś podczas przekształcania w ry­sunek staje się inną kombinacją tych samych elementów ekspresywnych. Pozwala to pozna­wać (systematyzować, zestawiać) rozmaite byty wyodrębniając w ich podobiznach elementy po­dobieństw i różnic. Dowolny wizerunek nie stanowi nierozkładalnego, spoistego bytu, lecz pewien zestaw strukturalnie zorganizowanych cech dyferencjalnych, które łatwo dają się zestawiać i przeciwstawiać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *