ZGŁĘBIENIE FUNKCJI

Zgłę­biając funkcję kadru uzyskamy zarazem jego najpełniejsze określenie. Jedna z podstawowych iunkcji kadru to posiadanie znaczenia. Po­dobnie jak w języku istnieją znaczenia właści­we fonemom — czyli znaczenia fonologiczne, znaczenia właściwe morfemom — czyli zna­czenia gramatyczne, oraz znaczenia właściwe słowom — czyli znaczenia leksykalne, tak samo kadr nie jest jedynym nosicielem znaczeń fil­mowych. Mają znaczenia również jednostki mniejsze detale kadru, oraz większe — ciągi następujących po sobie kadrów. Ale w tej hie­rarchii kadr tu ponownie przychodzi na mysi analogia do słowa — jest podsta wo­wym nosicielem znaczeń w języku filmowym. Stosunek semantyczny — stosunek znaku do oznaczanego przezeń zjawiska — jest w nim najbardziej uwypuklony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *