ZROZUMIAŁY SENS

W tym świetle bardziej zrozumiały staje się rewolucjonizujący sens konstrukcji fabular­nych i znaczenie, jakie mają one dla sztuki w ogólności.Fabuła artystyczna jako pierwiastek dyna­miczny, o złożonej dialektyce, jeszcze bardziej komplikuje strukturalną istotę utworu.Fabuła — to następstwo znaczących elemen­tów tekstu, przeciwstawionych w sposób dyna­miczny jego budowie klasyfikacyjnej. Struktu­ra świata stanowi wobec bohatera utworu sys­tem zakazów i hierarchię nieprzekraczalnych granic. Może to być na przykład „linia” oddzie­lająca dom od lasu w baśni czarodziejskiej, żywych od umarłych w mitach, szlachtę i ga- wiedź, bogactwo i nędzę itd. Postacie przypi­sane do któregoś z tych światów są pod wzglę­dem fabularnym nieruchome.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *