ZROZUMIENIE GRANIC

Fakt ten pozwala zrozumieć znaczenie granic kadru jako szcze­gólnej konstruktywnej kategorii przestrzeni artystycznej w kinie.Właśnie dzięki tej właściwości zmiana wiel­kości obrazu (planu) może stać się w filmie wyrazicielem najróżnorodniejszych znaczeń nieprzestrzennych. Widz, który nie rozumie ję­zyka kina i nie zapytuje: „Co znaczy przed­stawienie na ekranie tylko oka, głowy lub rę­ki?” — widzi pokawałkowane ciało ludzkie powinien (tak też istotnie było z pierwszymi widzami w okresie wprowadzania zbliżeń) do­znawać wyłącznie uczucia wstrętu i przeraże­nia. Znany teoretyk filmu Bela Balazs wspo­mina: „Jeden z moich starych moskiewskich przy­jaciół opowiadał mi kiedyś o swojej gosposi, która niedawno przyjechała do miasta z jakie­goś syberyjskiego kołchozu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *